Social Sciences Information Review, T. 1, S. 2 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Confucian concepts on human, human education and training

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Tóm tắt


Summarised by Vũ Hoàng.

Social Sciences Information Review Vol.1(2) June 2007 53-55